Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ-1
Anglický jazyk hrou AJH-1
Aplikovaná matematika APM-1
Biológia BIO-1
Dejepis DEJ-1
Etická výchova ETV-1
Fyzika FYZ-1
Geografia GEO-1
Geografické cvičenia GEC-1
Hudobná výchova HUV-1
Chémia CHE-1
Informatická výchova IFV-1
Informatika INF-1
Matematika MAT-1
Náboženská výchova NAV-1
Nemecký jazyk NEJ-1
Občianska náuka OBN-1
Pracovné vyučovanie PRV-1
Prirodoveda PRI-1
Prvouka PRV-1
Ruský jazyk RUJ-1
Slovenský jazyk a literatúra SJL-1
Správanie Spr
Športová príprava ŠPP-1
Technika TECH-1
Telesná a športová výchova TŠV-1
Telesná výchova TEV-1
Vlastiveda VLA-1
Výchova umením VUM-1
Výtvarná výchova VYV-1

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria