Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk hrou AJH
Aplikovaná matematika APM
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PCV
Prirodoveda PRD
Prvouka PRI
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Športová príprava ŠPP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria